Nabídka školy

Logopedická poradna

V oblasti logopedické péče spolupracujeme s SPC Veslařská zabývající se převážně narušenou komunikační schopností dětí.  V případě podezření na narušenou komunikační schopnost svého dítěte se můžete obrátit na Bc. Lucii Zrnovou. Pravidelná logopedická intervence je zajištěna v logopedické třídě Ježečků.

Plavání

Nadstandardní akce probíhající ve spolupráci se ZŠ Milénova. Kurzy se konají jednou týdně v dopoledních hodinách za odborného vedení lektorky plavání. Doprovod a dohled v průběhu plavání je zajištěn pedagogickým personálem MŠ.

Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči - ESS

Edukativně - stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí a mají předejít možným nezdarům při vstupu do 1. třídy ZŠ. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry celé řady funkcí. Jde zejména o oblast jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, myšlení, o sluchové a zrakové vnímání, prostorovou, pravolevou orientaci a matematické představy. Lekce probíhají za účasti rodičů a jsou postaveny na kooperaci rodičů s dětmi.

Koumák

Zájmový kroužek pro zvídavé děti rozvíjející všeobecné znalostí a dovednosti v oblasti vědy, techniky a environmentální výchovy. Děti se zábavnou formou učí poznávat zákonitosti fyzikálních a přírodních jevů. 

Výtvarníček

Zájmový kroužek rozvíjející kreativitu a fantazii dětí prostřednictvím výtvarného vyjádření. Děti se seznamují s různými materiály a netradičními výtvarnými technikami jako je např. enkaustika, kašírování, obtiskávání  apod. 

Tanečníček

Zájmový kroužek zaměřený na rozvoj smyslu pro rytmus a vnímání melodie. Za doprovodu moderní hudby podporujeme u dětí koordinaci pohybu a pohybové vyjádření celého těla. Využíváme jednoduché choreografické ztvárnění přizpůsobené věku dětí. 

Sportík

Zájmový kroužek rozvíjející pohybové a tělesné dovednosti formou sportovních aktivit a her v propojení s relaxací. Seznamujeme děti s pravidly jednotlivých her, klademe důraz na Fair play, vzájemnou podporu a spolupráci při hře. Využíváme také prvky z oblasti gymnastiky, atletiky, lokomočních dovedností s využitím sportovního náčiní a pomůcek.